Σκοπός

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η δυνατότητα της ολοκληρωμένης πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές κάθε μορφής καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια προώθησης του βιβλίου μέσα από:
· Τη λειτουργία ως δανειστική βιβλιοθήκη.
· Τη δημιουργία και λειτουργία αναγνωστήριων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ενηλίκων αλλά και των ανηλίκων ομοίως.
· Τη δημιουργία χώρων για τις δωρεές με άμεση πρόσβαση των μελετητών-ερευνητών στα βιβλία αυτά καθώς και ανάπτυξη περιβάλλοντος διάθεσης υποστηρικτικού υλικού σε ερευνητικά/εξειδικευμένα προγράμματα-πεδία.
· Την ανάπτυξη και τη δημιουργία συστήματος επαφών μέσα κυρίως από πολιτιστικά δρώμενα/εκδηλώσεις που ενθαρρύνουν την κοινωνικότητα, συμμετοχικότητα και ευαισθησία. Ο συντονισμός προϋποθέτει την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή, με την ευρεία έννοια, των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών του Δήμου.
· Την ανάδειξη και προβολή των τοπικών πνευματικών ανθρώπων της περιοχής.
· Συμμετοχή σε δίκτυα και κοινοπραξίες Υπουργείων και λοιπών φορέων σχετικών καθώς και σύνδεση με το ευρύτερο δίκτυο των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης.
· Τοπική πολιτική με στόχο την βελτιοποίηση της πρόσβασης στο υλικό (αναζήτηση-ανάκτηση) και την εξασφάλιση ποιοτικής βιβλιοθήκης με βάσεις δεδομένων ερευνητικών και μη.