Προσωπικό

Υπεύθυνη της βιβλιοθήκης είναι η βιβλιοθηκονόμος Φωτεινή Παμβουξόγλου